Klasa I Technikum Architektury Krajobrazu/ Technikum Pojazdów Samochodowych

  Klasa II Technikum Architektury Krajobrazu/ Technikum Pojazdów Samochodowych

  Klasa III Technikum Geodezyjne/ Technikum Pojazdów Samochodowych

  Klasa IV Technikum Geodezyjne/ Technikum Pojazdów Samochodowych