W poszukiwaniu własnej drogi na przyszłość  absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów borykają się z niełatwym wyborem. Oferta szkół i liczba zawodów jest bardzo szeroka. Pojawia się pytanie co wybrać. Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu oferuje nowy zawód – technik inżynierii środowiska i melioracji. Łączy on elementy geodezji, budownictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Wprowadzenie nowego zawodu do oferty to odpowiedź na sygnały ze strony pracodawców, które napływały do  szkoły. Nadróż posiada kadrę i  doświadczenie w kształceniu w takich zawodach jak technik geodeta i technik budownictwa.  ZSNr 4 przygotowując się do kształcenia uczniów w nowym zawodzie nawiązał współpracę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

26 marca 2019 roku w Zarządzie  Zlewni w Toruniu został podpisany list intencyjny, który określa ramy wzajemnej współpracy. W zawodach związanych z gospodarką wodną istnieje luka pokoleniowa i dramatyczny brak wykwalifikowanej kadry. Odczuwają to również Wody Polskie. Zakres działania instytucji dotyczy obszaru całego kraju. W Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie na wszystkich szczeblach struktury działają trzy podstawowe piony merytoryczne: pion ochrony przed powodzią i suszą, pion usług wodnych, pion zarządzania środowiskiem wodnym. Zakres działań poszczególnych pionów jest bardzo rozległy i obejmuje m.in. planowanie, przygotowanie projektów  i realizacją inwestycji, utrzymanie i eksploatacją obiektów w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, utrzymanie wód oraz eksploatację i utrzymanie urządzeń wodnych, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem wody na potrzeby rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem problemów niedoboru wody, prowadzenie spraw związanych z hydroenergetyką, w zakresie elektrowni wodnych, współpracę z organami ochrony środowiska i wiele innych.

Technik inżynierii środowiska i melioracji pozna miedzy innymi  tajniki dotyczące budowy i eksploatacji dróg oraz będzie umiał posługiwać się dokumentacją w tym zakresie. Również gospodarka wodna dla absolwenta technikum nie będzie miała tajemnic. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oferuje współpracę i wsparcie w kształceniu praktycznym. Na przyszłych uczniów czekają już miejsca do odbywania praktyk.

 Ramowa Dyrektywa Wodna mówi, że „Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”. Przygotowanie polskiego rolnictwa na nadchodzące zmiany jest pilnie potrzebne i wymaga zaangażowania  administracji rządowej i samorządowej a także samych użytkowników. Wobec przewidywanych susz i braków wody w rolnictwie, staje się ona  dobrem wspólnym i to dobrem o znaczeniu strategicznym.  Od naszych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś. Dbałość o infrastrukturę polskiej wsi, dbałość o gospodarkę wodną w obliczu niedoboru wody i coraz częstszych susz to również zadanie dla techników inżynierii środowiska. Każdy przyszły technik może już dziś mieć pewność, że będzie specjalistą poszukiwanym na rynku pracy.