Celem projektu realizowanego przez Powiat Rypiński w partnerstwie z Gminą Miasta Rypin jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez współpracę 15 techników, 1 Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 1 Liceum Plastycznego z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30 września 2019 roku. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 660 uczniów i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego funkcjonujących w:

➢ Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
➢ Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie,
➢ Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu oraz
➢ Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rypinie (Liceum Plastyczne).

Grupy docelowe projektu:
➢ Uczniowie szkół zawodowych,
➢ Nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Uczniowie:
✓ zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zawodowych,
✓ zajęcia warsztatowe,
✓ kursy i szkolenia warsztatowe,
✓ wizyty studyjne u pracodawców,
✓ wyjazdy zawodoznawcze,
✓ zajęcia na uczelniach wyższych,
✓ wyjazdy na targi branżowe,
✓ staże zawodowe.

Nauczyciele:
✓ kursy i szkolenia,
✓ studia podyplomowe.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać pod adresem: https://powiatrypinski.pl/strona/menu/104_projekt_pt_dobry_zawod_-_lepsza_przyszlosc oraz w Biurze Projektu, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, biura nr 113 i 114.
Informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne będą również rozpowszechniane przez koordynatorów poszczególnych szkół uczestniczących w projekcie.

 

Załączniki:

ZS nr 4 formularz zgłoszenia

Regulamin

Oświadczenie uczestnika projektu

LP formularz zgłoszenia

Deklaracja uczestnictwa w projekcie