Regulamin pobytu wychowanka w internacie Zespołu Szkół nr 4 w Nadrożu

1. Wszystkich mieszkańców Internatu (bez względu na status) obowiązuje Regulamin będący integralną częścią
Statutu Zespołu Szkół nr 4 w Nadrożu.
2. O przyjęcie do Internatu decyduje Komisja Kwalifikacyjna rozpatrująca złożone indywidualnie przez
rodziców/prawnych opiekunów podania. Wnioskodawcy pisemnie zobowiązują się do ponoszenia
odpowiedzialności materialnej za zniszczone wyposażenie sali mieszkalnej i pomieszczeń wspólnego użytkowania
oraz akceptują wymogi Regulaminu Internatu. W przypadku uczniów ponownie ubiegających się o przyjęcie do
Internatu – podstawą kwalifikacji będzie pozytywna opinia wychowawcy za okres pobytu w Internacie. Do Internatu
nie będą przyjmowane osoby zalegające z płatnościami za pobyt w Internacie oraz karnie z niego usunięci.
3. Czas zamieszkania w Internacie liczy się od dnia przydziału miejsca w pokoju, a kończy w dniu uzgodnionego
opuszczenia. Opłata za zamieszkanie nie podlega zwrotowi w momencie wcześniejszego opuszczenia Internatu
lub za okres feryjny i dni wolne od zajęć.
4. Mieszkaniec zobowiązany jest do dokonania wszystkich formalności związanych z pobytem w Internacie, w tym:
wniesienia opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie do każdego 10 dnia miesiąca, dostarczenia wymaganych
dokumentów i zapoznania się z Regulaminem Internatu.
5. W przypadku nieobecności syna/córki w Internacie, rodzicom przysługuje zwrot należności za wyżywienie od
następnego dnia zgłoszenia (zgłoszenia dokonuje rodzic lub mieszkaniec w Pokoju Wychowawców – osobiście lub
telefonicznie).
6. Mieszkaniec ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu wyposażenie pokoju. Udowodnione przypadki
dewastacji sprzętu lub wyposażenia Internatu powoduje obciążenie kosztami naprawy lub zakupu sprzętu przez
mieszkańca lub jego opiekuna prawnego, a w skrajnych przypadkach także wydalenia z Internatu.
7. Na terenie Internatu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, spożywania i przechowywania alkoholu, tytoniu
i środków odurzających. Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających nie przysługuje
prawo do pobytu w Internacie. Naruszenie tego przepisu powoduje obligatoryjne wydalenie z Internatu w trybie
natychmiastowym.
8. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do utrzymania ładu i czystości w pokojach i pomieszczeniach
ogólnodostępnych oraz do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
9. W godzinach 22:00 – 6:00 na terenie Internatu obowiązuje bezwzględna cisza nocna. W tym czasie obowiązuje
zakaz korzystania z urządzeń, sprzętu i aparatury w stopniu zakłócającym wypoczynek nocny.
10. Dopuszczalne w pokoju jest posiadanie radiomagnetofonu z CD, radioodbiornika, lampki nocnej, a za zgodą
Wychowawcy, Dyrektora Szkoły- komputera osobistego.
11. Mieszkańcy zobowiązani są do każdorazowego pozostawienia klucza w Pokoju Wychowawców podczas swojej
nieobecności. W razie zgubienia klucza lub zniszczenia breloczka mieszkaniec ma obowiązek we własnym
zakresie dorobić klucz lub odkupić brelok. Kluczy zapasowych nie wydaje się mieszkańcom – awaryjnie pokój może
otworzyć tylko upoważniona przez Dyrektora osoba.
12. W Internacie obowiązuje zakaz wizyt osób postronnych w pokojach wychowanków. Zakaz ten nie dotyczy
rodziny i opiekunów prawnych a także wychowawców ze szkoły. Osoby te winny zgłaszać wizyty w Pokoju
Wychowawców i pozostawić stosowny dokument. Wprowadzenie osób postronnych do pokoju jest naruszeniem
Regulaminu. Mieszkaniec ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osobę wprowadzoną na
teren Internatu.
13. Pobyt mieszkańca poza Internatem (z wyjątkiem stałych zajęć – lekcje, treningi) wymaga zgody upoważnionej
osoby i wpisanie się do zeszytu wyjść lub zgłoszenia i uzyskania zgody Wychowawcy. Mieszkańcy zobligowani są
do powrotu do Internatu do godziny 21:00. Późniejszy powrót wymaga każdorazowo zgody Wychowawcy.
Pobyt w godzinach przedpołudniowych dziecko zgłasza dyżurującemu Wychowawcy.
14. Zabronione jest, ze względów sanitarnych, posiadanie jakichkolwiek zwierząt, także udomowionych.
15. Mieszkańcy Internatu mają możliwość korzystania ze wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych w
wyznaczonych godzinach.
16. Bez względu na status zamieszkania pokoje wszystkich mieszkańców mogą być kontrolowane i przeglądane
(pod kątem sanitarnym i porządkowym) przez Wychowawcę i Dyrektora lub osoby przez niego upoważnione.
17. Wychowawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w czasie przebywania wychowanka poza Internatem, a
także w drodze do domu, do szkoły i do Internatu.
18. Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu w sytuacjach wyjątkowych, np. zmiana terminu
uiszczania opłat, zmiana miejsc w pokojach itp., mogą mieć miejsce tylko za zgodą Wychowawcy i Dyrektora
Internatu.
19. Za wszystkie rzeczy osobiste i przedmioty wartościowe, nie będące stałym wyposażeniem (telefony, pieniądze,
sprzęt), Internat nie ponosi odpowiedzialności (w przypadku kradzieży lub zniszczeń).
20. Powyższy Regulamin Pobytu w Internacie jest uzupełnieniem Regulaminu Internatu i stanowi jego integralną
część. Po zapoznaniu się z Regulaminem Internatu i Regulaminem Pobytu w Internacie akceptuję wszystkie
warunki w nich ujęte.
Po zapoznaniu się z Regulaminem Internatu i Regulaminem Pobytu w Internacie akceptuję wszystkie
warunki w nich ujęte.

Nr konta: 16 1020 5024 0000 1502 0137 6011

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu (prosimy o
podanie w treści imię i nazwisko dziecka, w tytule: Wyżywienie Internat Obiady i miesiąc)

Porządek dnia

6:45 – Pobudka
6:45 – 7:20 – Toaleta poranna, porządkowanie pokoi
7:20 – 7:50 – Śniadanie
7:50 – 8:00 – Przygotowanie do zajęć szkolnych
8:00 – 13:30 – Lekcje szkolne
13:30 – 13:50 – Obiad
14:00 – 16:30 – Czas wolny, chwila na drzemkę
16:30 – 17:00 – Przygotowanie do nauki własnej
17:00 – 18:55 – Nauka własna
19:00 – 19:30 – Kolacja
19:30 – 21:00 – Czas wolny na rozprostowanie kości,
odprężenie umysłu, TV, sala gimnastyczna, siłownia, bilard, itd.
21:00 – 22:00 – Toaleta wieczorna, przygotowanie do snu
22:00 – 6:45 – Cisza nocna

 

Regulamin Internatu oraz podanie

Regulamin Internatu
Podanie do Internatu ZS4