Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
ZS4 NADRÓŻ
LAUREAT KONKURSU:BEZPIECZNA SZKOŁAShoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
INTERNAT
STATUT SZKOŁY
PARTNERZY
INTERNET ZA DARMO
GAZETKA SZKOLNA
ZS4 NA FACEBOOK'U
ZS4 NA YOUTUBE
Aktualnie online
» Gości online: 2

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 2
» Najnowszy użytkownik: martaaxd
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
PROCEDURY W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM.
ZIEMII DOBRZYŃSKIEJ
W NADROŻU


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW


1. Procedury postępowania w sytuacji występowania agresji i przemocy wśród uczniów.
2. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów.
3. Procedura postępowania wobec przemocy domowej.
4. Procedury postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
5. Procedury postępowania w przypadku gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominające narkotyki.
6. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji psychotropowych bądź alkoholu.
7. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku, gdy uczeń używa alkoholu lub narkotyków w celu wprowadzenia w stan odurzenia.
8. Procedury postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie narkotyki bądź alkohol.
9. Procedury postępowania w nauczycieli w sytuacjach zagrożenia poczucia bezpieczeństwa (bójka, pobicia).

1. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĘPOWANIA AGRESJI I PRZEMOCY WŚRÓD UCZNIÓW.

1. Należy reagować na każdą sytuację, w której występuje agresja i przemoc (przerwanie zachowania agresywnego)
2. Każdą sytuację należy wnikliwie rozpatrywać (poinformować wychowawcę o zdarzeniu)
3. Konieczne jest współdziałanie z innymi nauczycielami i udzielanie sobie nawzajem wsparcia.
4. Przeprowadzić rozmowę z uczniem(uczniami) o jego zachowaniu (sporządzić notatki, opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany)
5. Ważne jest wskazanie troski o ucznia( dotyczy to zarówno ofiary jak i sprawcy), nie należy potępiać ucznia, ale wskazać na zachowania nieaprobowane.
6. Wyrażać brak zgody na stosowanie agresji i przemocy,
7. Poinformować rodziców (prawnych opiekunów ucznia/ uczniów, uczestników zdarzenia o zaistniałej sytuacji),
8. Omówić z rodzicami zachowanie dziecka i ustalić strategię współpracy rodziców ze szkołą.
9. Przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) pisemną lub ustną informację na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji zgodnych ze statutem szkoły.
10. Zgłaszać powtarzające się sytuacje do pedagoga szkolnego/ psychologa oraz dyrekcji szkoły.

Osoba podejmująca interwencję powinna unikać:
 agresji fizycznej
 agresji słownej
 okazywania niepewności
 długich monologów i moralizowania
 wchodzenia w rolę sprawcy, by mu pokazać, co czuje osoba poszkodowana

Powinna natomiast:

 reagować stanowczo
 mówić prosto i jasno
 traktować sprawcę jak osobę, która może sama wziąć odpowiedzialność za swoje czyny
 jeśli to konieczne to użyć siły, ale tylko tyle, ile potrzeba, np. do rozdzielenia bijących się uczniów
 szanować ucznia (mówić o zachowaniu, nie osobie)

KONSEKWENCJE PRAWNE ZACHOWAŃ AGRESYWNO- PRZEMOCOWYCH


- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz.109 ze zm.)

2. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI GDY UCZNIOWIE PALĄ PAPIEROSY.


W przypadku gdy nauczyciel na terenie szkoły spotka ucznia palącego papierosy powinien:

1. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego
2. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny informują o zdarzeniu rodziców ucznia,
3. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów pierwszy raz otrzymuje upomnienie, które zostaje umieszczone w dzienniku lekcyjnym
4. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów drugi raz otrzymuje uwagę do dziennika oraz kolejne upomnienie, które zostaje wysłane do rodziców.

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEMOCY DOMOWEJ


Podstawa prawna:

 ART. 109 K.R.O. OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
 ART. 120 K.R.O. ZAWIESZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
 ART. 111 K.R.O. POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Procedury postępowania:

1.Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do:

 Powiadomienia pielęgniarki szkolnej, gdy dziecko ma obrażenia  zewnętrzne,
 Powiadomienia pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.
2. Pedagog szkolny lub wychowawca ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji.

3.W przypadku powtarzających się sygnałów mogących świadczyć o przemocy, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny powiadamiają Sąd Rodzinny.

4.Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, musi być ostrożny w swych ocenach, kierować się zdrowym rozsądkiem, rozwagą i dyskrecją.

5.Sygnały świadczące, wskazujące, że dziecko może być ofiarą przemocy:

 Powtarzające się obrażenia, ślady po uderzeniach, siniaki, poparzenia, pręgi na ciele, zadrapania,
 Zaniedbany wygląd,
 Nadmiernie agresywne zachowania,
 Wycofanie, bierność, nieśmiałość,
 Wstyd przed zdjęciem ubrania,
 Kłopoty w nauce,
 Kłopoty z apetytem i snem,
 Ssanie kciuka,
 Obgryzanie
 paznokci,
 Moczenie,
 Płaczliwość,
 Nadmierna zależność od dorosłych,
 Kłopoty w nauce,
 Strach przed dorosłymi,
 Trudności w utrzymaniu przyjaźni,
 Izolacja, Zaniżona samoocena, Problemy emocjonalne

„DZIECKO NIE JEST PRYWATNĄ WŁASNOŚCIĄ RODZICÓW”


4. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW


W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, a w przypadku nieobecności dyrektora szkoły
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, ale pod opieką innego nauczyciela, jeżeli sam nie może przejąć opieki nad nim.
3. Kieruje ucznia w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia. Jeżeli to możliwe udziela pierwszy pomocy.
4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia(prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
5. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji- decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 6. Dyrektor szkoły zawiadamia Komisariat Policji w Rypinie, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu- odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych- na czas niezbędny do wytrzeźwienia ( maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia sie rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 17 lat. 8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z tym dyrektor szkoły jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie policję.
9. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga szkolnego.

5. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYKI


W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominające wyglądem narkotyk, powinien:

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
2. Powiadamia o zaistniałym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
3. Pedagog próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należała ( o ile możliwe jest to w zakresie działań pedagogicznych).
4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany wezwać policję.
5. Po przyjeździe policji dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga.

6. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE LUB ALKOHOL


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 r. nr 35, poz. 228 z późn. zm. - tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109 oraz przepisy wychowawcze w związku z ustawą).
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w tzreźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 3, poz.230 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 25, poz. 226)

7. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA.


W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu i Dyrektorowi szkoły.
2. Wychowawca bądź pedagog wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności, celem ustalenia przyczyn i okoliczności sięgania po środki odurzające.
3. W przypadku potwierdzenia informacji (kiedy uczeń przyznaje się do picia alkoholu bądź zażywania narkotyków) zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wychowawca bądź pedagog szkolny proponują rodzicom i uczniowi skontaktowanie się z terapeutą do spraw leczenia uzależnień i konsultacji Miejskiej lub Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w przypadku uzależnień od narkotyków z terapeutą z Towarzystwa Przyjaciół Rodzin i Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" konsultant z Młodzieżowego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego do spraw Narkomanii w Rypinie.

8. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYKI BĄDŹ ALKOHOL


W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyki bądź alkohol powinien podjąć następujące kroki:

1. Nauczyciel zawiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.
2. Wychowawca lub pedagog szkolny w obecności innej osoby w szkole (np. dyrektora, nauczyciela przedmiotu itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tą substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), a także innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwana substancją.
3. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
4. O swoich spostrzeżeniach dyrektor powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucnxia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.
5. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły po wezwaniu rodziców (prawnych opiekunów) wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w dokumentacji ucznia oraz pedagoga szkolnego.

9. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI SYTUACJACH ZAGROŻENIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA


Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów (bójka, pobicie) jest zobowiązany do:

1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.
 rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary,
 zgłosić fakt do wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego, a w przypadku ich nieobecności w szkole do dyrektora
 udzielić poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy, jeżeli takiej wymaga.

2. Wychowawca bądź pedagog szkolny przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym celem ustalenia przyczyn - konfrontacji zdarzenia.
3. Wychowawca bądź pedagog szkolny natychmiast wzywa do szkoły rodziców uczniów (zarówno sprawcy jak i ofiary zdarzenia).
4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwagę do dziennika i naganę wychowawcy klasy.
5. Z rozmowy z uczniem i rodzicem pedagog szkolny sporządza notatkę, która podpisuje zarówno uczeń jak i rodzic, a następnie zapisuje fakt agresji w teczce indywidualnej agresora.

6. W przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej dyrektor szkoły zgłasza sprawę agresji fizycznej na policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec agresora.

 Dokument przyjęto do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 01 lutego 2007 r. po konsultacjach z Samorządem Uczniowskim w trakcie trybuny Uczniowskiej w dniu 30 stycznia 2007r.

 Rodziców zapoznano z dokumentem na zebraniu plenarnym w dniu 01 lutego 2007 r.

 Uczniów zapoznano z dokumentem na godzinach wychowawczych w dniach 5-10 lutego 2007r.  Rodziców i uczniów klas I należy zapoznać z dokumentem we wrześniu każdego roku szkolnego.

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?